Praktijk

Kosten en vergoeding

Een Natuurgeneeskundig consult duurt 70 tot 90 minuten en het tarief is 107 euro.  Het tarief van het eerste consult is 110 euro en duurt 90 minuten.   De nota kan contant of per pin worden betaald. De mogelijkheid bestaat na het eerste consult een verslag te krijgen.

Telefonische consulten zijn ook mogelijk. Het tarief van een half uur is 50 euro.

De biografische gesprekken, tevens het intakegesprek, duren 1 uur en een kwartier en het tarief is 107 euro.

Voor een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet binnen 24 uur voor het consult is afgezegd ben ik genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Tegemoetkoming kosten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van uw consult. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekeringspolis. Wilt u meer informatie over de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik ben aangesloten bij de CAT vergoedbaar en kwaliteitstherapeuten. Hun geschillen commissie is de GAT.

Tevens ben ik aangesloten bij de RBCZ. De RBCZ staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Een therapeut die aangesloten is bij de CAT en kwaliteitstherapeuten voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen. Denk daarbij aan opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed, praktijkvoering, verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.

 

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Daarnaast ben ik verplicht om iedere cliënt een behandelovereenkomst voor te leggen en te ondertekenen.
Verder doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Wat te doen bij een klacht:

Alle CAT-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Dit is de GAT. Wanneer u ergens niet tevreden over bent is het goed als u die onvrede eerst met de therapeut bespreekt.

Als u er samen niet uitkomt . Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.